Ga terug


Privacyverklaring

Privacyverklaring - versie november 2019

Hulpkaart, gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Hulpkaart
UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

www.hulpkaart.nl

De functionaris gegevensbescherming van Hulpkaart is te bereiken via info@hulpkaart.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hulpkaart verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hulpkaart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hulpkaart verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen/e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Hulpkaart neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hulpkaart) tussen zit. Hulpkaart gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Website CMS: voor het versturen van nieuwsbrieven en ingevulde contactformulieren
 • E-mailcliënts: alle e-mail, om eerdere communicatie terug te kunnen zoeken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hulpkaart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NAW gegevens:

 • Duur: maximaal 1 jaar na beëindigen dienstverlening.
 • Reden: Hulpkaart heeft na beëindiging 1 jaar de mogelijkheid om opnieuw in contact te komen om de dienstverlening weer op te pakken.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Hulpkaart verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hulpkaart blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hulpkaart gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics & Matomo Analytics

Hulpkaart maakt gebruik van Google Analytics in haar web diensten, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.
Hulpkaart heeft met betrekking tot Google Analytics:

 • Een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
 • Het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd
 • 'Gegevens delen' uitgezet
 • Geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Om verdere gebruiksstatistieken op onze website bij te houden, gebruiken we de open source software die analytische (first party) cookies plaatsen met als doel het gebruik en functioneren van onze website(s) te kunnen analyseren. Door de privacybeschermende maatregelen die we nemen, is de impact op je privacy beperkt en vragen we niet apart om je toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hulpkaart en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar psydata@umcutrecht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hulpkaart wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hulpkaart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hulpkaart.nl.


Privacyverklaring